Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Bomen Beerseweg (Foto Hannie Houben)Bomen Beerseweg (Foto Hannie Houben)
Hoe kunnen we het verbeteren van de verkeersveiligheid van de provinciale weg N395 en de belangen van de natuur verenigen? Dat is de vraag waarover gemeente en provincie zich de afgelopen maanden samen met B(iodiversiteits)-team Hilvarenbeek, Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNMH) en dorpscoöperatie Wij-wel hebben gebogen. De partijen zijn erin geslaagd een compromis te sluiten. Voor B-team, VNMH en Wij-wel is dat aanleiding om het beroep in te trekken dat zij bij de rechtbank hadden ingesteld tegen de kap van 76 inlandse eiken langs de weg.

 

Om de verkeersveiligheid verder te vergroten, wordt de verkeerstechnische bebouwde komgrens verschoven. De komgrens komt nu 150 meter ten oosten van de Turkaaweg te liggen. Daarnaast gaat de gemeente samen met Wij-wel onderzoek doen naar het gebruik van de Schutweg. Dat onderzoek wordt dit jaar afgerond. Provincie en gemeente komen hiermee tegemoet aan de wens van Wij-wel.

De provincie stelt bovendien € 235.000,- beschikbaar voor compensatie van de bomen die gekapt moeten worden. Dit bedrag komt bovenop de eerder gemaakte afspraken over natuurcompensatie. B-team en VNMH mogen dit bedrag - in overleg met de gemeente - besteden aan natuurdoeleinden binnen de gemeente; bij voorkeur in Diessen.

Toezeggingen

B-team, VNMH en Wij-wel hebben na deze toezeggingen besloten hun verzet tegen de kap van de bomen te staken. Wij-wel is tevreden dat haar inzet voor de verkeersveiligheid in Diessen is beloond. Ook B-team en VNMH zijn tevreden over de uitkomst. Zij concentreren zich op het ‘nieuwe groen’.  Daarnaast zoeken B-team, VNMH en Wij-wel - samen met hun leden en met de inwoners van de gemeente - naar duurzame bestemmingen voor een groot deel van de te rooien bomen. Daarbij valt te denken aan speeltoestellen en banken of aan andere creatieve ideeën. De realisatie zal in overleg met de gemeente plaatsvinden.

In oktober 2019 hebben gemeente en provincie afspraken gemaakt over de uitvoering van de reconstructie van de provinciale weg N395. Naast de verkeersveiligheid is ook de landschappelijke kwaliteit en de leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt in de overeenkomst. In de overeenkomst tussen gemeente en provincie is onder meer geregeld op welke manier de 185 te kappen bomen worden gecompenseerd. De uitkomsten van het gezamenlijk overleg worden daaraan toegevoegd.

Reacties van betrokken partijen:

Wethouder Ted van de Loo:
“Ik vind het fijn dat we er in goed overleg uitgekomen zijn en dat we onze verschillen van inzicht hebben weten te overbruggen. Ik waardeer het enorm dat de drie betrokken organisaties over hun eigen schaduw heen stappen en dat we tot een oplossing zijn gekomen die voor iedereen aanvaardbaar is.”

Gedeputeerde Christophe van der Maat:
“Ik ben blij dat we nu volle kracht vooruit kunnen met het aanpakken van de N395. Het kappen van bomen is voor de provincie geen makkelijke beslissing, we proberen dat zo lang mogelijk te voorkomen. Daar waar er vanwege de verkeersveiligheid geen andere keus is, doen we het. Daarbij kijken we goed naar natuurcompensatie. Goed dat er nu in samenspraak met de gemeente en de andere partijen een oplossing is gevonden waarmee verkeersveiligheid, leefbaarheid en natuur zijn gediend en we verder kunnen met het verbeteren van deze provinciale weg.”

Mieke Hendrikx, B-team:
“Je moet een kansberekening maken op de uitslag bij de rechter. De conclusie was dat je de zaak enkel zou kunnen vertragen maar dat is geen doel op zich. Dus kozen we waar de natuur uiteindelijk het best mee uit is. Het is pijnlijk maar we gaan met de extra gelden nieuwe natuurdoelen in Diessen creëren.”

Cor Luijsterburg, VNMH:
“We beseften dat we de bomenkap door te procederen wellicht nog wat zouden kunnen vertragen, maar uiteindelijk niet zouden kunnen tegenhouden. En daarom hebben we ingezet op extra compensatie bovenop de wettelijk verplichte. Wel met pijn in het hart.”

Ad van Korven (Wij-wel):
“Ik vind het fijn dat alle partijen oog hebben voor elkaars belangen en dat we niet tegenover elkaar hoeven te staan bij de rechter. Een mooi gebaar vind ik dat het hout van bomen in de gemeente blijft. Voor- en tegenstanders van de bomenkap zullen zich verbinden in gesprekken over wat ervan gemaakt kan worden. En op bankjes van de oude eiken een boom opzetten…”

[Bron: Persbericht van alle betrokken partijen]