Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Bomen langs de Beerseweg. Foto Hannie HoubenBomen langs de Beerseweg. Foto Hannie Houben
De VNMH en het Biodiversiteitsteam werden op 9 oktober onaangenaam verrast toen ze op 9 oktober 2019 werden geinformeerd over de reconstructie van de N395 (de weg van Diessen naar Middelbeers). Want uit het plan bleek dat de provincie, die wegbeheerder is,185 bomen langs deze weg wil laten kappen. VNMH en B-team verzetten zich fel tegen de bomenkap en hebben inmiddels ook al juridische middelen ingezet. 

Hieronder staat beschreven waarom de bomenkap voor VNMH en B-team (daarin gesteund door lokale belangenorganisaties als Wij-wel) onaanvaardbaar is. Verwoord door Mieke Hendrikx van het B-team.

 

Voorgeschiedenis

Vanaf 2005 onderhandelde de provincie al over aanpassingen op de N395 en dat de inlandse eiken ter plaatse daarvoor zouden moeten sneuvelen. Kap is volgens de provincie gewenst om de weg aan weerszijden te verbreden.  Diverse aanpassingen zijn in het verleden gerealiseerd. Toch staan onze vitale eiken er nog steeds en vormen zij zomers een prachtige groene kathedraal, zowaar een mooie inkom van de kern Diessen. Tevens zorgt zij voor fijnstof- en geluidsreductie en is het een natuurlijke snelheidsremmer. Ook de meest recente kapaanvraag werd niet vergund. Krantenkoppen  destijds dat de gemeente  desnoods naar de rechter zou stappen om de gevraagde kaalslag tegen  te houden stelden iedereen gerust.

 

Om te bewijzen dat de bomen nog vitaal waren stelde de gemeente zelfs een eigen onderzoek in waaruit bleek dat op enkele uitzonderingen na – met de nodige grondverbetering – de bomen nog jaren mee kunnen.  Hiermee kwam de gemeente dan ook goed beslagen ten ijs bij de bezwarencommissie. Deze stelde de gemeente in het gelijk met enkel de kanttekening dat veiligheid ook een punt van aandacht was. 

 

Wij waren trots op onze gemeente, die zo vasthoudend leek om haar groene karakter met hand en tand te verdedigen, zoals de meeste colleges vooraf ook hadden gedaan. Hoe betrouwbaar kan een overheid zijn wanneer blijkt dat ergens in een achterkamertje ineens die onvervangbare groene corridor wordt ingewisseld voor zaken elders. Ineens was daar een collegebesluit en een intentieverklaring. 

 

De eigen goede argumenten om deze bomen te behouden bleken ineens ‘waardeloos’ geworden!  Of was men te snel gezwicht voor een tegenprestatie die ergens in de toekomst op provinciale toestemming kan rekenen. Die voorgehouden worst riekt sterk naar een handjeklap waarbij de pijn aan onze zijde zit.

 

Teloorgang

De boomdeskundige in ons B-team (Pieter Kies) spreekt van de vernietiging van 500 soorten organismen die er standaard in een boom huizen. Tel uit ..185 x 500 organismen; wat een immense vernietiging van biodiversiteit. Tevens meldt hij dat bomen pas optimaal CO2 en stikstof verwerken wanneer ze 40 jaar of ouder zijn.  Je bent dus zo weer 40 jaar verder om datzelfde effect te hebben. Deze bomen hebben de respectabele leeftijd van minimaal 75 jaar. De herplant van  in aantal fors minder bomen van 25/30 omvang (!), dus amper een vuist dik, kan die teloorgang  absoluut niet compenseren. Dat duurt minstens 1 generatie.

Ook de aanleg van een EVZ komt niet als een EXTRA-maatregel over omdat hiervoor al plannen op stapel staan, mede door derden. Overigens is de aanleg van een droge ecologische verbindingszone volgens rijkswet 100% verantwoordelijkheid gemeente dus zeker geen vrijblijvendheid !! We kunnen dus rustig concluderen dat de Biodiversiteit, de Natuur hier zwaar het onderspit delft. 

Ook de volgorde van de voorgenomen werkzaamheden geeft ons zwaar te denken…eerst de bomen om en in de verdere toekomst kan de tegenprestatie van de betonbaan gerealiseerd worden. Wie weet dat om verkeerstechnische redenen of bestuurswisseling dit uiteindelijk toch niet zal worden uitgevoerd !  Maar dan is het offer al gebracht en heeft de kern Diessen haar monumentale entree verloren.

Met de actie ‘Duurzame gemeente’ en  ‘Klimaatmakers gezocht’  wil de gemeente haar inwoners bewust maken van de noodzaak  en om gedrag aan te passen. Recent voerden wij als B-team op verzoek van de gemeente ook de actie ‘tegel eruit, plant erin’ uit. 

Nu geeft de gemeente met ‘185 bomen eruit…. asfalt erin’ volstrekt het verkeerde voorbeeld! Hoe kan men deze forse biodiversiteitsvernietiging verantwoorden? 

Stikstof-uitspraak

Cor Luijsterberg bij Omroep BrabantCor Luijsterberg bij Omroep Brabant
Met de vernietiging van het PAS (programmatische aanpak stikstof) moet elke toename van stikstof serieus worden afgewogen. 
Gesteld kan worden dat deze bomen sowieso veel CO2 afvangen. Voor wat betreft de stikstof-berekening is helder dat een verhoging van de snelheid leidt tot meer stikstof maar de gehele reconstructie-werkzaamheden zelve en de noodzakelijke omleidingen uiteraard ook.  De gehele weg eruit scheppen en de herinrichting met een nieuw wegdek brengt behoorlijk wat extra stikstof met zich mee. Zeker gezien de geplande uitvoering van ruim 1,5 jaar.! 
Alom wordt dit ook nog eens gezien als kapitaalsvernietiging, verspilling van belastinggeld; de kwaliteit van deze weg is immers prima.

In haar nieuwsbrief schrijft de provincie zelf dat het project behoorlijke vertraging kan ondervinden vanwege de stikstofcomponent. Wij denken dat om die reden de reconstructie op dat deel zelfs in deze vorm niet kan. De provincie wil met de kap echter niet wachten!

Er is dus geen  rekening gehouden met de stikstof-toename bezien in het licht van de PAS-uitspraak maar men loopt al wel vooruit en neemt het risico. De bomen liggen hoe dan ook dan al om.

 

Veilige snelheid

80 km in plaats van 60 km om een weg veiliger te maken ?

Een provincie die dit voorstelt kun je niet serieus nemen. 

Ons team wil zich voornamelijk richten op de Biodiversiteit maar wil beslist  de ogen niet sluiten voor  verkeersveiligheid. Echter  overduidelijk is dat de reconstructie van deze weg in hoofdzaak bedoeld is om bij files op de A58 deze  (sluip)route een betere doorstroming te geven.  Volgens de provincie is hier sprake van een regionale weg die als zodanig moet worden ingericht en waar het verkeer vooral moet kunnen doorstromen. De verbreding van de A58 laat nog enkele jaren op zich wachten dus dit onderliggend wegennet wordt nog aantrekkelijker wanneer de routeplanner dit als goed alternatief aanbiedt. Nog meer verkeer door een dorpskern met een hogere snelheid en een heleboel kunst- en vliegwerk  (optische versmallingen, vangrails) om te voorkomen dat het een echte racebaan wordt.

Ja het gevaar dat men nu met 80 in plaats van 60 de dorpskern in raast is levensgroot.  Wij vinden dat het probleem moet worden opgelost waar het ligt…op de A58 dus. Laten we het vooral niet aantrekkelijker maken om doorgaand verkeer door onze dorpskernen te leiden. Daar is noch de veiligheid, noch de biodiversiteit, noch onze  gezondheid  bij gebaat. De geraadpleegde ongevallenstatistiek geeft overigens juist aan dat de afgelopen 5 jaar 15 ongevallen hebben plaatsgevonden op het 80 km deel en 0 ter hoogte van de 60 km bij de bomen zelve.

Het is voorspelbaar dat de N395-route door de voorgenomen aanpassingen als alternatieve route voor doorgaand verkeer  juist wordt gestimuleerd/gefaciliteerd en veiligheid is  gezien de officiele statistieken geen argument!

 

Samenvattend kan gesteld worden dat: 

  • met de kap van 185 bomen de biodiversiteit zwaar wordt aangetast
  • de groene kathedraal als mooie inkom van de dorpskern Diessen verdwijnt
  • een verhoging van de snelheid van 60 naar 80 km een weg niet veiliger maakt
  • de huidige situatie juist prima functioneert om de snelheid via 60 naar 50 te dwingen
  • het benutten van de betonbaan voor landbouwverkeer sowieso op provinciale medewerking zou moeten kunnen rekenen vanwege de forse verbetering van de verkeersveiligheid 
  • ons vertrouwen in dit college ernstig is geschaad
  • het onacceptabel is dat zonder goede argumenten een dergelijk verstrekkend besluit genomen wordt.

Samen met de voorzitter van de VNMH Cor Luijsterburg hebben wij ingesproken bij de raadscommissie ruimte. Daarna hebben we nog de raad toegesproken. De fracties LEV en HoiWerkt hadden serieus interesse in ons verhaal en namen de moeite zich er in te verdiepen. Wij wisten dat er geen meerderheid kon zijn om dit college-besluit [om de provincie een kapvergunning te verlenen, red.] terug te draaien, dat is immers juridisch niet mogelijk. Wel werd de motie van HoiWerkt unaniem ondersteund om de bomencompensatie fors uit te breiden en om VNMH en B-team in toekomstige situaties vooraf te raadplegen  in plaats van achteraf te informeren. 

Aanwonenden spraken in dat wat hen betrof de bomen om mochten omdat hun zicht bij het oversteken daardoor belemmerd wordt. Wanneer de gemeente in een vroeg stadium met alle partijen  had gecommuniceerd hadden we samen naar een compromis kunnen zoeken en was volledige kap  wellicht niet noodzakelijk geweest. 

Feit blijft dat het college (dat is de bevoegde instantie) de kapvergunning aan de provincie heeft afgegeven. Naar de argumenten is het raden. Men spreekt dan over de veiligheid terwijl cijfers juist het tegenovergestelde laten zien. Wat blijft er dan nog over?

Het verzoek om de kap tegen te houden totdat de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan ligt bij de Voorzieningenrechter. Een behoorlijk gedegen beroepschrift met onderbouwing van al onze argumenten waarom dit bizarre besluit terug gedraaid moet worden ligt bij de bestuursrechter.

Hopelijk kunnen we deze deal dwarsbomen en kunnen wij en de prachtige inlandse eiken straks opgelucht adem halen.

[Tekst Mieke Hendrikx]