Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Patrijs tekening uit 1876Patrijs tekening uit 1876
Vogelbescherming Nederland doet een dringende oproep aan de politici in Noord-Brabant om te voorkomen dat boerenlandvogels gedeeltelijk of misschien helemaal verdwijnen. Volgens de organisatie moet het provinciaal bestuur snel met concrete maatregelen komen.

De oproep wordt gedaan in het kader van de verkiezingen voor provinciale staten op woensdag 20 maart a.s. Na de verkiezingen maken de partijen die het college van Gedeputeerde Staten vormen een coalitieakkoord waarin het beleid voor de periode 2019 – 2023 wordt vastgelegd. Vogelbescherming Nederland hamert erop dat in dat akkoord ook een natuurparagraaf komt met serieuze aandacht voor de boerenlandvogels. 

Het gaat relatief gezien nog goed met patrijzen en roodborsttapuiten, in Brabant vind je de grootste groepen, aldus Vogelbescherming. Ook de wulp, zomertortel, steenuil, roek en spreeuw komen er graag. ‘Maar dat verandert snel! Zonder ingrijpen is er over tien jaar van de meeste boerenlandvogels nog maar de helft over. Over vijftig jaar zijn de patrijs, wulp en torenvalk hier misschien helemaal uitgestorven. Wat doet de provincie Brabant? Verrassend weinig!’. 

Als het gaat om de natuur slaat Brabant geen slecht figuur, vindt de Volgelbescherming, maar de boerenlandvogels zijn vergeten. Wat er moet gebeuren:

  • Maak een ambitieus actieplan voor de belangrijkste boerenlandvogels, neem de regie, werk samen en trek een flink budget uit voor concrete maatregelen.
  • Realiseer een forse uitbreiding van hectaren in akkervogelgebieden met oa brede bloemrijke akkerranden, keverbanken voor meer voedsel en beschutting.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.
  • Zorg voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Zoek naar win-win situaties, met maatschappelijke winst en  bedrijfseconomische perspectieven voor boeren en andere ondernemers.

Cijfers

In Noord-Brabant neemt meer dan de helft van de boerenlandvogels in aantal af. Een soort als de patrijs is met meer dan 90% afgenomen sinds 1990. Van de wulp resteert van de populatie in datzelfde jaar nog 30%. Ook de zomertortel is hard gedaald tot 15% van het aantal broedvogels in 1990. Bij ongewijzigde trends zullen maar liefst acht soorten binnen tien jaar halveren. Dit is een zeer zorgwekkende stand van zaken. Binnen 25 jaar wordt een halvering verwacht van nog eens vijf soorten. De provincie kan echter met de juiste inzet deze trends keren en de populaties laten herstellen.

Overigens gebeurt er in Hilvarenbeek al één en ander om de boerenlandvogels te beschermen. Binnen de VNMH is er een weidevogelgroep, de Agrarische Natuur Vereniging Kempenland is actief en in de driehoek Biest-Haghorst-Moergestel houden de negen Hilverboeren rekening met de boerenlandvogels. Dit gebied is uitgegroeid tot het grootste weidevogelgebied van Noord-Brabant.

Meer bij www.vogelbescherming.nl